Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

PL-W

Początki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki sięgają roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej powołano Wydział Mineralny, przekształcony w 1951r. w Wydział Ceramiczny. Idea powołania Wydziału zrodziła się w grupie polskich ekspertów uczestniczących w Konferencji Poczdamskiej, wśród których byli profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej: Andrzej Bolewski i Walery Goetel. Duży wkład w organizację Wydziału Ceramicznego wniósł wybitny uczony prof. Jerzy Grzymek. Obecna nazwa pojawiła się w roku 1971 w związku z otwarciem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku kształcenia - inżynierii materiałowej. Stało się to dzięki staraniom grupy profesorów (E. Görlich, F. Nadachowski, S. Mrowec, R. Pampuch), którym udało się przełamać tradycyjne spojrzenie na technologie materiałowe. Specyfika Wydziału, jaką są szerokorozumiane materiały ceramiczne, znalazła swoje odzwierciedlenie w najnowszym kierunku kształcenia - makrokierunku ceramika.

Aktualnie wydział kształci studentów na trzech kierunkach: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa i ceramika (makrokierunek). Pierwszy z tych kierunków odpowiada tradycyjnemu profilowi wydziału surowcowo-technologicznemu. Dotyczy on szeroko rozumianych tworzyw ceramicznych obejmujących ceramikę budowlaną, szlachetną, ogniotrwałą i techniczną, materiały wiążące i betony, materiały izolacyjne, a także szkło i emalie. Na kierunku technologia chemiczna Wydział kształci studentów w zakresie następujących specjalności: technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych, technologia szkła i powłok amorficznych, technologia materiałów budowlanych, analityka i kontrola jakości. Drugi z kierunków, inżynieria materiałowa odpowiada technologii materiałów wysoko przetworzonych. Na Wydziale IMiC kształci się obecnie na kierunku inżynieria materiałowa studentów w następujących specjalnościach: materiały funkcjonalne, mikro- i nanotechnologie materiałowe, biomateriały i kompozyty. Makrokierunek ceramika jest jedynym i unikalnym w Polsce kierunkiem studiów kształcącym specjalistów (inżynierów oraz przyszłych absolwentów studiów magisterskich) dla potrzeb przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych, w tym także w obszarze nanomateriałów i nanotechnologii. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na trzech specjalnościach: ceramika techniczna i konstrukcyjna, wzornictwo ceramiki i szkła, materiały dla konserwacji i rewitalizacji.

Obecnie na Wydziale studiuje ok. 1300 studentów, z tego ok. 900 na studiach stacjonarnych, a ok. 400 na studiach niestacjonarnych, oprócz tego ok. 50 osób kształci się na stacjonarnym studium doktoranckim. Corocznie organizowane są również poszerzające wiedzę studia podyplomowe.

Skuteczne kształcenie ceramików nie może się odbywać bez współpracy z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Każdego roku nasi studenci – przyszli inżynierowie wyjeżdżają na staże i wakacyjne praktyki do różnych zakładów w Polsce, a także do szkół wyższych w Niemczech, Francji, Szwajcarii czy Finlandii. Od niedawna istnieje także możliwość uzyskania tzw. podwójnych dyplomów, honorowanych w Polsce, jak i w kraju, gdzie obrona miała miejsce. Współpraca Wydziału z przemysłem ma długoletnią tradycję i dotyczy nie tylko branży ceramicznej i materiałów budowlanych, lecz również metalowej, energetyki i górnictwa. Owocna jest również współpraca Wydziału z jednostkami medycznymi (w zakresie biomateriałów) i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułów profesorskich w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych, w zakresie dyscyplin naukowych: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia.

Celem strategicznym Wydziału jest utrzymanie pozycji nowoczesnej i elitarnej jednostki dydaktyczno-badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym i trwałych powiązaniach z przemysłem, pogłębienie współpracy z innymi wydziałami i uczelniami w kierunku tworzenia nowych specjalności interdyscyplinarnych oraz rozszerzenie kontaktów międzynarodowych w dziedzinie kształcenia i badań naukowych.

Kierunek "Inżynieria Materiałowa" prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 422/2007 z dnia 14 czerwca 2007r.). Otrzymane wyróżnienie potwierdza wysoki poziom i jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa. W uzasadnieniu Komisja podkreśliła m.in.: dobrze wykwalifikowaną kadrę, aktywną działalność naukowo-badawczą, szeroką współpracę z ośrodkami zagranicznymi, aktywność w przygotowywaniu podręczników akademickich, działalność studenckich kół naukowych, promocję kierunku oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i naukowych w nowoczesny sprzęt badawczy. Tylko dwa wydziały prowadzące kierunek "Inżynieria Materiałowa" uzyskały wyróżnienie tj. WIMiC i Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH został zakwalifikowany do kategorii A, czyli jednostek naukowych posiadających najwyższą, pierwszą kategorię (Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 września 2010 o ustalonych kategoriach jednostek naukowych). Oceny parametrycznej jednostek naukowych dokonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Ocena parametryczna dotychczasowej działalności jednostek naukowych określona jest za pomocą kategorii jednostki naukowej w skali od 1 do 5, przy czym kategoria 1 jest kategorią najwyższą. Oceny jednostek naukowych dokonują komisje Rady Nauki i proponują ich kategorie na podstawie końcowego wskaźnika efektywności jednostki. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w grupie G1/N12 - Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa z wynikiem 115,09 punktów znalazł się na 17 miejscu wśród 27 jednostek zakwalifikowanych do kategorii A.

 

http://ceramrtr.ceramika.agh.edu.pl

Ostatnie zmiany

21 maja 2015 14:53

Dziś jest

sobota, 03 grudnia 2022