Charakterystyka kierunkuZ analizy dostępnych dokumentów źródłowych wynika, że w Polsce nie kształci się specjalistów w zakresie chemii i inżynierii materiałów budowlanych. W ramach niektórych kierunków studiów: chemia, inżynieria materiałowa, towaroznawstwo czy budownictwo prowadzi się zajęcia z przedmiotu „Chemia budowlana”, „Materiały budowlane” lub pokrewnych. Z treści nauczania wynika jednak, że absolwenci nie są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach przemysłowych produkujących materiały na rynek budowlany.

Tendencje na rynku pracy oraz produkcji i obrocie materiałami budowlanymi wskazują na rosnące zapotrzebowanie specjalistów z tej dziedziny, które będzie utrzymywać się przez następnych kilkanaście lat. Kształcenie specjalistów z zakresu recyklingu i utylizacji materiałów budowlanych może dodatkowo generować miejsca pracy.

Koncepcja kształcenia w zakresie kierunku unikatowego „Chemia budowlana” powstała w oparciu o powyższe wnioski. Zasadniczym elementem tej koncepcji jest znaczne rozbudowanie programu kształcenia w kierunku kształtowania następujących, specyficznych umiejętności:

 • doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie,
 • badania struktury i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych,
 • wykonywania prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach przemysłowego zaplecza badawczego w zakresie materiałów dla budownictwa,
 • stosowania metod wytwarzania materiałów budowlanych,
 • stosowania podstawowych metod oznaczania cech użytkowych gotowych wyrobów budowlanych oraz projektowania wybranych materiałów budowlanych,
 • doboru odpowiedniej metody badań i obsługi specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dedykowanych na potrzeby przemysłu materiałów budowlanych,
 • stosowania podstawowych zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych,
 • rozumienia i analizowania podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem produktów chemii budowlanej,
 • stosowania zasady zrównoważonego rozwoju, znajomości krajowych i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego, analizy cyklu życia wyrobów budowlanych, identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych w różnych etapach ich cyklu życia.

Jednocześnie wprowadzamy nowatorskie rozwiązanie dla proponowanego kierunku studiów w oparciu o system macierzowy - wykorzystanie potencjału trzech krajowych uczelni technicznych – Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej poprzez wspólne prowadzenia kształcenia i organizację studiów opartą na następujących założeniach:

 1. Semestr I, II i III studenci odbywają w uczelniach macierzystych (uczelnia macierzysta to uczelnia, która przyjmie kandydata w poczet swoich studentów) realizując kształcenie według identycznych planów i programów studiów.
 2. Semestr IV, realizowany również w uczelni macierzystej, jest semestrem specjalistycznym, na którym zajęcia prowadzone są według odrębnych programów w każdej z uczelni.
 3. Semestr V i VI realizowany jest poza uczelnia macierzystą, studenci przebywają kolejno po jednym semestrze na każdej z uczelni partnerskich.
 4. Semestr VII (dyplomowy) realizowany jest w wybranej uczelni i kończy się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej.
 5. Na semestrze dyplomowym student może wybrać pomiędzy realizacją pracy dyplomowej w firmie komercyjnej, połączoną ze stażem zawodowym lub w uczelni, w wybranym laboratorium.

Proponowany system zapewni najlepsze wykorzystanie istniejącego potencjału dydaktycznego, naukowo-badawczego uczelni partnerskich, a jednocześnie zapewni studentom kierunku najwyższy poziom kształcenia, mobilność oraz możliwość współpracy z przemysłem.

Wydział IMiC AGH

AGH-W

Wydział Chemiczny PG

PG-W

Wydział Chemiczny PŁ

PL-W

Ostatnie zmiany

21 maja 2015 14:53

Dziś jest

sobota, 03 grudnia 2022