Wydział Chemiczny PG

PL-W

Wydział Chemiczny jest jednym z sześciu wydziałów, które rozpoczęły działalność naukowo-dydaktyczną w roku 1945 w wyniku realizacji dekretu rządu RP przekształcającego działającą od 1904 wyższą uczelnię techniczną w polską Politechnikę Gdańską. Ponieważ wydział o takiej nazwie istniał i działał także w przedwojennej niemieckiej politechnice od momentu jej założenia, zatem w roku akademickim 2004/2005, w którym uczelnia obchodziła połączony jubileusz 100-lecia swego założenia oraz 60-lecia istnienia polskiej Politechniki Gdańskiej, te same rocznice świętował Wydział Chemiczny. Od roku 1945 dyplomy absolwentów Wydziału Chemicznego uzyskało ponad 5000 osób, w tym nieomal 3700 magistrów inżynierów i ponad 1200 inżynierów. Stopień naukowy doktora nadano 450, a doktora habilitowanego - 81 osobom.

W chwili obecnej Wydział Chemiczny kształci przyszłych inżynierów i magistrów inżynierów na pięciu kierunkach studiów dziennych: Technologia Chemiczna, Biotechnologia, Inżynieria Materiałowa, Technologie Ochrony Środowiska i Chemia oraz inżynierów na unikalnych w skali krajowej studiach na kierunku Ochrona Środowiska (Environmental Protection and Management), na którym wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Ponadto Wydział prowadzi Studium Doktoranckie oraz kilka form kształcenia podyplomowego.

Wydział Chemiczny PG jest jednym z największych wydziałów chemicznych w Polsce; na około 2000 studentów i blisko 120 doktorantów przypada 246 pracowników, w tym 131 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się 43 profesorów i doktorów habilitowanych.

Na infrastrukturę naukowo-dydaktyczną Wydziału Chemicznego składają się cztery wolnostojące budynki mieszczące pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria badawcze i lokale administracyjne oraz magazyn chemiczny. Wszystkie budynki zlokalizowane są na terenie campusu Politechniki Gdańskiej, przy czym budynki Chemii A, B i C oraz magazyn tworzą zwarty kompleks w jego południowo-wschodniej części, natomiast budynek Chemii D jest od tego kompleksu oddalony o około 200 m. Obiekty są odpowiednio chronione: teren campusu jest ogrodzony, działa system całodobowej ochrony zewnętrznej i wewnętrznej oraz monitoringu elektronicznego.

Bazę dydaktyczną Wydziału stanowi sala audytoryjna na 116 miejsc, 10 sal wykładowych różnej wielkości, 123 sale ćwiczeniowe i seminaryjne oraz liczne laboratoria posiadające ogółem 480 stanowisk. Corocznie, w miarę potrzeby Wydział korzysta z sal wykładowych i ćwiczeniowych znajdujących się w innych budynkach campusu. Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone w odpowiednie środki audiowizualne, a laboratoria studenckie w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo i higienę pracy eksperymentalnej. Pracownicy i studenci mają możliwość korzystania z biblioteki mającej status Międzyuczelnianej Biblioteki Zbiorów Chemicznych i Biochemicznych. W zbiorach biblioteki znajduje się około 30 000 woluminów, w tym zeszyty około 110 prenumerowanych czasopism naukowych. Za pośrednictwem sieci Internet możliwy jest także dostęp do praktycznie wszystkich istotnych naukowych baz danych oraz blisko 100 periodyków w systemie on-line. Laboratoria naukowe wydziału zlokalizowane są w 145 pomieszczeniach. Do najważniejszych elementów infrastruktury badawczej zaliczyć należy: laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego wyposażone w aparaty 500 MHz i 200 MHz, dyfraktometr czterokołowy, mikroskop elektronowy, laboratorium biotechnologiczne wyposażone m.in. w biofermentor Braun C i chromatograf FPLC, najnowocześniejsze chromatografy GC-MS i LC-MS, wysokiej klasy spektrofotometry i spektrofluorymetry, nowoczesne laboratorium reologiczne i halę technologiczną.

Działalność naukowa prowadzona jest na Wydziale Chemicznym w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Jednocześnie realizowanych jest około 70 projektów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych w postaci grantów zwykłych, promotorskich i zamawianych oraz niemalże 200 tematów finansowanych w ramach Działalności Statutowej i Badań Własnych. Zespoły naukowe wydziału współpracują z 35 zagranicznymi ośrodkami z 18 krajów. Prowadzone prace badawcze w ramach 7 projektów finansowanych przez Komisję Europejską w ramach V i VI Programu Ramowego UE. Na wydziale działa Centrum Doskonałości - Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring.

 

http://www.chem.pg.gda.pl

Ostatnie zmiany

21 maja 2015 14:53

Dziś jest

sobota, 04 lutego 2023