Sylwetka absolwenta


Absolwent kierunku „Chemia budowlana” posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych, technologicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Absolwent studiów zna technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania oraz atestacji i certyfikacji wyrobów. Zna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i potrafi kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle. Wiedza oraz kwalifikacje praktyczne predestynują go do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa, jak i zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu budowlanego. Absolwent studiów zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia. Potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych Absolwent ma wpojony nawyk ustawicznego kształcenia się oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Chemia Budowlana znajdują pracę na stanowiskach, technologów, inżynierów produktu, analityków i kontrolerów jakości oraz doradców klienta w firmach zajmujących się produkcją materiałów budowlanych, dodatków oraz wyrobów gotowych stosowanych przez przemysł budowlany. Nasi absolwenci obywają staże w zakładach przemysłowych, produkujących na potrzeby sektora budowlanego i ich laboratoriach, również zagranicą. Utrzymujemy ścisłe kontakty ze Stowarzyszeniem Producentów Chemii Budowlanej, zrzeszającym największe zakłady branży budowlanej w kraju. Nasi studenci odbywają w nich praktyki zawodowe i realizują wspólne prace dyplomowe.

Wydział IMiC AGH

AGH-W

Wydział Chemiczny PG

PG-W

Wydział Chemiczny PŁ

PL-W

Ostatnie zmiany

21 maja 2015 14:53

Dziś jest

sobota, 03 grudnia 2022